Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Contactgegevens.

House of HR NV
Beversesteenweg 576
8800 Roeselare
BTW BE0643.887.978
E-mail: mobile.support@houseofhr.com
Tel. 051 46 05 00

 

Artikel 2 – Definities. 

De begrippen, hierna aangeduid met een hoofdletter, hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden artikelen 1 tot en met 12 die betrekking hebben op de SWOP applicatie;
 • App: de SWOP applicatie;
 • Website: www.swop.com;
 • HOHR: House of HR NV;
 • Accent: Accent Jobs For People NV, Accent Construct NV en CTRL-F NV, zijnde dochterondernemingen van HOHR;
 • Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die zich inschrijft op de App, op zoek is naar een job EN die hiertoe de correcte leeftijd heeft bereikt, zijnde minimum 13 jaar;
 • Vacature: Elke vacature die beschikbaar is in SWOP en die zowel kan worden aangeboden via Accent Jobs for People NV, via Accent Construct, via CTRL-F NV als via een derde werkgever;
 • Rechts/Links swoppen: Een vacature naar ‘rechts’ swoppen/bewegen, betekent dat de Gebruiker solliciteert voor de aangeboden vacature. Een vacature naar ‘links’ swoppen/bewegen, betekent dat de Gebruiker niet geïnteresseerd is in de vacature en deze wenst over te slaan;
 • Networker: Iedere persoon die zich rechtsgeldig heeft geregistreerd die minstens de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een vacature van Accent deelt aan mogelijk geïnteresseerde partijen door middel van e-mail en alle mogelijke vormen van sociale media, zoals onder andere maar niet beperkt tot Facebook, LinkedIn, Twitter, enz. en die niet in dienst is bij HOHR of één van haar dochterondernemingen;
 • Networker fee: Een op voorhand vastgelegde vergoeding die aan een networker wordt uitbetaald door Accent, indien hij een Vacature van Accent ingevuld krijgt door een persoon, zijnde een voorgestelde kandidaat, die hij zelf heeft aangebracht;
 • Voorgestelde kandidaat: De natuurlijke persoon die wordt aangebracht door de Networker en die door middel van het gebruik van de App solliciteerde voor een Vacature van Accent via een link gedeeld door de Networker;
 • Soft Skills testen: Het betreft 2 testen die worden aangeboden aan kandidaten, zijnde de Company Cultures Test (What do I want) en de Personality Test (Who Am I);
 • CV Builder: Tool die aan de hand van informatie verkregen van de Gebruiker een curriculum vitae samenstelt van diezelfde Gebruiker;
 • Privacy Policy: Privacy & Cookie Policy van Accent;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid.

 Het vinden van een job wordt via deze App kinderspel. Aan de hand van de gegevens en voorkeuren die de Gebruiker zelf doorgeeft, worden hem gratis passende vacatures aangeboden.

Alle vacatures die worden aangeboden door Accent worden tevens aangeboden in de App. Daarnaast voorziet de App vacatures die worden aangeboden via een derde werkgever. Door te swoppen naar rechts kan Gebruiker solliciteren voor de betreffende vacature, door te swoppen naar links kan hij de vacature overslaan en wordt de volgende passende vacature aangeboden.

Indien Gebruiker naar rechts swopt en solliciteert voor een bepaalde vacature die via Accent wordt aangeboden, zal hij binnen de 48u worden gecontacteerd voor een gesprek door een medewerker van Accent.

Indien Gebruiker naar rechts swopt en solliciteert voor een bepaalde vacature die via een derde werkgever wordt aangeboden, zal Gebruiker:

 • ofwel binnen de 48u rechtstreeks worden gecontacteerd door de derde werkgever die de geswopte vacature aanbiedt (Accent brengt de derde werkgever onmiddellijk na de swop op de hoogte van Gebruiker z’n sollicitatie);
 • ofwel in het geval de derde werkgever niet reageert binnen de 48u, door Accent worden gecontacteerd voor een eventuele job die in lijn ligt met de geswopte vacature.

 

Door zich als Gebruiker in te schrijven en/of gebruik te maken van de App erkent Gebruiker expliciet deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard.

Deze Algemene Voorwaarden mogen geen doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Ze zijn steeds raadpleegbaar op de App. Elke afwijking op de Algemene Voorwaarden dient schriftelijk overeen gekomen te worden.

 

Artikel 4 – Voorwerp.

De door HOHR ontwikkelde App maakt de zoektocht naar de geschikte job eenvoudiger.

Iedere Gebruiker die wenst gebruik te maken van de App zal bij inschrijving/ingebruikname van de App bepaalde persoonsgegevens moeten overmaken, opdat de App zijn doelstelling kan nastreven en dit omwille van het legitiem belang dat HOHR hierbij heeft in het kader van het uitvoeren van zijn activiteiten.

 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten – Gebruiksrecht.

Alle intellectuele eigendomsrechten die behoren tot de App (alsook eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen) berusten bij en blijven berusten bij HOHR. De App is eigendom van HOHR.

Handelmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s en tekst op de App zijn het intellectueel eigendom van HOHR en kunnen niet gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond worden zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van HOHR.

Gebruiker erkent dit gegeven.

HOHR verleent een niet-exclusief recht aan Gebruiker om de App te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Voor Gebruiker vangt dit gebruiksrecht aan op het ogenblik dat Gebruiker zich inschrijft en/of de App in gebruik neemt.

Indien Gebruiker deze Algemene Voorwaarden schendt en/of de App foutief gebruikt en/of misbruikt, houdt HOHR zich het recht voor om Gebruiker de toegang en het gebruik van de App onmiddellijk te ontzeggen en/of hem te blokkeren en/of hem te verwijderen, zonder dat een voorafgaande verwittiging noodzakelijk is.

HOHR mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de App. HOHR zal Gebruiker tijdig op de hoogte brengen van de verwerking van de updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de App. Dit is steeds naar oordeel van HOHR.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid en registratie gebruik van de App.

HOHR mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de App buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen aan de App of voor enigerlei andere reden, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding van Gebruiker ten aanzien van HOHR met zich meebrengt.

Het gedrag van de Gebruiker op de App wordt geregistreerd. De registratie van het gedrag van de Gebruiker heeft als bedoeling de functionaliteit van de App te optimaliseren en verbeteringen aan te brengen waar nodig.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid.

HOHR verbindt zich slechts tot een middelenverbintenis en garandeert geen enkel resultaat met betrekking tot het effectief vinden van een job.

De informatie op de App is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan Gebruiker worden beschouwd.

HOHR levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. HOHR doet het nodige om de gegevens van Gebruiker, die zij in de App hebben ingevoerd, zo goed als redelijkerwijs mogelijk te beveiligen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de App onbeschikbaar zou zijn, zal HOHR de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

HOHR kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de App of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien u onjuistheden en/of onrechtmatig gebruik zou vaststellen in de informatie die via de App ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de App contacteren. Dit kan via de contactinformatie vermeld in artikel 1.

De inhoud van de App (eventuele links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HOHR geeft geen garanties voor de goede werking van de App en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de App of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de App.

HOHR kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze App of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van Gebruiker.

De App kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. HOHR verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze links/websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Gebruiker erkent en aanvaardt dat de App nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld, hoewel HOHR hier alles toe in het werk zal stellen.

 

   Artikel 8 – De Networker.

De Networker deelt een Vacature van Accent aan een Voorgestelde kandidaat door middel van een link. Aan de hand van die link is het voor een Voorgestelde kandidaat mogelijk om te solliciteren voor een Vacature van Accent.

De Networker ontvangt een Vergoeding voor elke door hem Voorgestelde kandidaat die door Accent wordt tewerkgesteld en dit op cumulatieve voorwaarde dat:

 • De Voorgestelde kandidaat niet reeds eerder door een andere Networker werd voorgesteld;
 • De Voorgestelde kandidaat zijn eerste werkdag voor Accent plaatsvindt binnen een periode van maximaal 6 maanden nadat de Voorgestelde kandidaat de Vacature via de link heeft geopend en geliket in SWOP;
 • De Voorgestelde kandidaat minimum 38 uren effectief prestaties heeft verricht in dienst van Accent en dit over een periode van maximaal één kalendermaand, ongeacht of deze werkuren kaderden binnen de Vacature of een andere openstaande vacature;
 • De minimale registratiegegevens correct werden opgegeven;
 • De Networker wordt uitbetaald door middel van een overschrijving op het opgegeven IBAN, waarna hij een fiscaal attest 281.50 zal ontvangen.

 

De Networker fee is gelijk aan het bedrag dat wordt vermeld in de App bij de desbetreffende Vacature. De Networker fee wordt enkel toegekend aan de vacatures van Accent, niet aan de vacatures aangeboden via een derde werkgever. Indien meerdere Voorgestelde kandidaten worden tewerkgesteld door Accent of via een tussenkomst van Accent worden aangeworven door een klant van Accent, heeft de Networker recht op een veelvoud van de fee.

 

De Networker wordt uitbetaald op basis van de gegevens die hij/zij heeft verstrekt in de App (zie ook artikel 12 Privacy Policy). HOHR noch Accent kan onder geen enkel beding aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve uitbetalingen, indien deze te wijten zouden kunnen zijn aan de door de Networker verschafte incorrecte persoonsgegevens.

 

Artikel 9 – Soft Skills testen.

In de App worden testen aangeboden aan de Gebruiker, die in samenwerking met Universiteit Gent tot stand kwamen. Het betreft de ‘Company Culture Test (What do I want)’ en de ‘Personality Test (Who Am I)’. Deze testen helpen zowel Gebruiker als Accent bij het zoeken en vinden van de juiste persoon voor het juiste bedrijf. De ene test gaat na wat de Gebruiker belangrijk vindt op de werkvloer, terwijl de andere test tracht na te gaan wie de Gebruiker is als persoon. Aan het einde van beide testen, krijgt de Gebruiker een spider en omschrijving in pdf van hetgeen uit zijn test(en) kan worden afgeleid.

Beide testen kunnen vrij gekozen door de Gebruiker worden via een aparte link in de App. Door deel te nemen aan deze testen weet de Gebruiker dat deze gegevens (zowel de persoonsgegevens als de resultaten van de testen) worden gedeeld met Accent (zie ook artikel 12 Privacy Policy). Gebruiker heeft, naast zijn vrije keuze om deel te nemen aan de testen, ook de vrije keuze om deze testen te delen met derden.

 

Artikel 10 – CV Builder.

Op de App en de Website wordt een tool aangeboden die een Curriculum Vitae opstelt van de Gebruiker aan de hand van de informatie die de Gebruiker aan de tool bezorgt. De informatie die de Gebruiker dient aan te leveren, betreft onder andere zijn opleiding, zijn ervaring, een aantal open vragen (waaronder de vraag naar zijn grootste verwezenlijking tot op heden), e.d.m. De CV Builder stelt aan de hand van deze gegevens een CV ter beschikking aan Gebruiker in pdf. Gebruiker is vrij het aangeboden CV te delen met derden.

De tool kan vrij gekozen worden door de Gebruiker via een aparte link beschikbaar op de Website of the App. Door gebruik te maken van de tool, weet Gebruiker dat zijn/haar CV tevens door Accent wordt gebruikt in haar zoektocht naar de perfecte job voor Gebruiker. Daarnaast kan een potentiële werkgever het CV van Gebruiker raadplegen, met die verstande dat het CV enkel ter beschikking wordt gesteld aan werkgevers waarbij Gebruiker heeft gesolliciteerd voor een openstaande vacature via de App.  

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

 

Artikel 12 –  Privacy Policy.

De Privacy Policy van HOHR maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Door gebruik te maken van de App en/of de aangeboden testen en/of door persoonsgegevens aan Accent te verstrekken, gaat Gebruiker onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy Policy. Deze zijn raadpleegbaar op de App. Lees deze Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten als Gebruiker ten aanzien van Accent bevat.