Privacy policy

Lees deze policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van House of HR NV, Accent Jobs For People NV, Accent Construct NV en CTRL-F NV (hierna: ACCENT) bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

 

1 – Algemeen 

1.1. Deze Privacy Policy geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de App. De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van:

–           Accent Jobs For People NV, met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven in de KBO onder nummer 0455.069.956;

–           Accent Construct NV, met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven in de KBO onder nummer 0887.120.626;

–           CTRL-F NV, met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven in de KBO onder nummer 0696.846.020;

–           House of HR NV, met maatschappelijk zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven in de KBO onder nummer 0643.887.978.

1.2. Accent streeft ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).

1.3. Om gebruik te kunnen maken van de App en/of persoonsgegevens aan Accent te verstrekken, dient u minstens de correcte leeftijd te hebben bereikt om een vacature te kunnen bekleden. U bevestigt uitdrukkelijk de correcte leeftijd te hebben bereikt en minimum 13 jaar oud te zijn. Accent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de personen die de correcte leeftijd niet hebben bereikt, maar dit wel hebben beweerd. Accent houdt zich het recht voor om bij dergelijke ontdekking de persoonsgegevens van dergelijke personen te verwijderen en hen het gebruik van de App te ontzeggen.

1.4. Door gebruik te maken van de App en/of persoonsgegevens aan Accent te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt 

2.1. tijdens een bezoek aan de App en/of de Website:

 • IP-adres;
 • Naam, voornaam, gsm-nummer, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) bij registratie via de App;
 • via cookies: zie artikel 9;

2.2. bij inschrijving op de App als Gebruiker/Voorgestelde kandidaat:

 • naam, voornaam;
 • gsm-nummer;
 • e-mailadres;
 • adresgegevens;
 • locatiegegevens;

2.3. bij inschrijving op de App als Networker:

 • naam, voornaam;
 • rijksregisternummer;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • IBAN;

2.4 bij deelname aan de soft skills testen in de App:

 • naam, voornaam;
 • taal;
 • geslacht;
 • opleidingsniveau;

2.5 bij gebruik van de CV Builder:

 • naam, voornaam;
 • gsm-nummer;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • e-mailadres;
 • taal;
 • geslacht;
 • opleidingsniveau,ervaringen,certificaten,referenties;

Vergeet Accent niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Accent relevant is. Deze wijziging kan u doorgeven via de contactgegevens vermeld in punt 11.

 

3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen 

3.1. Publieke gegevens:

Accent verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen, of gegevens op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon.

 

4 – Doeleinden van de verwerking 

4.1. Algemene doeleinden:

Accent zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • IP-adres (zie artikel 2.1.): voor het verzorgen en verbeteren van deze App en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Accent om haar App en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 2.1.) bij registratie via de App: met het oog op het beheer van uw account op deze App, om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd;
 • naam, voornaam, e-mailadres, gsm-nummer, locatiegegevens (bij inschrijving) (zie artikel 2.2): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken (aanbieden vacatures en contactname na gekozen vacature) en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst;
 • naam, voornaam, rijksregisternummer, adres, e-mailadres, IBAN (bij inschrijving) (zie artikel 2.3.): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst;
 • naam, voornaam, taal, geslacht, opleidingsniveau (zie artikel 2.4): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om de dienstverlening te verbeteren, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst die door u werd gevraagd.
 • naam, voornaam, gsm-nummer, rijksregisternummer, adres, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, taal, geslacht, opleidingsniveau, ervaringen, certificaten, referenties (zie artikel 2.5): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om de dienstverlening te verbeteren, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst die door u werd gevraagd.

4.2. Doorgifte aan derden:

Accent zal, uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden:

 • met uitzondering van één van haar klanten of van een derde werkgever wiens vacature via de App wordt aangeboden, met het oog op de tewerkstelling;
  • Bij doorgifte aan een derde werkgever wiens vacature via de App wordt aangeboden, zal enkel de naam, voornaam, gsm-nummer en e-mailadres worden doorgegeven;
 • met uitzondering van technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak;

Accent zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Accent uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Accent zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.3. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Accent uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Accent zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen Accent en u:

 • IP-adres (zie artikel 2.1.): voor de duur van uw bezoek aan de App;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 2.1.) voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • naam, voornaam, e-mailadres, gsm-nummer, locatiegegevens (zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • naam, voornaam, rijksregisternummer, adres, e-mailadres, IBAN (zie artikel 2.3.): voor de duur van de gevraagde levering van de diensten en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • naam, voornaam, taal, geslacht, opleidingsniveau (zie artikel 2.4): voor de duur van de gevraagde levering van de diensten en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • naam, voornaam, gsm-nummer, rijksregisternummer, adres, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, taal, geslacht, opleidingsniveau, ervaringen, certificaten, referenties (zie artikel 2.5): voor de duur van de gevraagde levering van de diensten en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

 

6 – Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage:

Door de App beschikt u over de mogelijkheid om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Accent van uw persoonsgegevens maakt.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Accent met uitzondering van een aantal verplichte wettelijke gegevens bij een tewerkstelling via Accent. Daarnaast heeft u steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (met uitzondering van uw rijksregisternummer en bankrekeningnummer waarvoor een tussenkomst van Accent vereist is). U erkent dat indien u bepaalde gegevens niet invult of later verwijdert, bepaalde diensten en producten niet (langer) leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten:

Zie artikel 6.2 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

6.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)22744800 of Fax +32(0)22744835, contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact   .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan Accent dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Accent heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de App van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

8 – Toegang door derden

8.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan werknemers.

8.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Accent en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de App.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze App gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de App. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u gebruik maakt van de App en laat ons ook toe onze App te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle apps die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. De App gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies 

Authenticatiecookies: ‘Remember me’ Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd.
User input cookies: ‘Lifestyle Identifier’ Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.
User interface customization-cookies: Dit wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

Niet-functionele cookies 

Trackingcookies: Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.
Social plug-in trackingcookies: Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een      website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

9.4. Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de App geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of het gebruik van cookies op de App, neem gerust contact met ons op, hetzij via onderstaand contactformulier of per post naar Accent DPO – Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/ .

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/ .

 

10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

 

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Franse Privacy & Cookie Policy en de Nederlandse, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

 

11 – Ons contacteren

Heeft u als bedrijf of particulier vragen over hoe Accent met uw gegevens omgaat, aarzel niet om ons te contacteren per post op het adres Accent DPO , Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare of op het e-mail adres gdpr@accentjobs.be.

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 6). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, stuur ons een aangetekend schrijven op bovenstaand adres of een e-mail op gdpr@accentjobs.be. Om uw privacy te beschermen, vragen we hierbij een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart toe te voegen.